Skip to main content

Årsmötesprotokoll

Järnvägsgatan 24A, 2024-05-05 kl 12.00

Närvarande tillika röstlängd.

xxxxx förklarar att mötet öppnat.

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Mötet väljer …… till mötesordförande och ….. till mötessekreterare.

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
Mötet väljer

3. Fastställande av dagordning
Mötet godkänner

4. Fastställande av röstlängd

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Val av ordförande 2 år.
Valberedningens förslag: Christofer Schenström

7. Val av sekreterare 2 år
Valberedningens förslag: Niklas Mårtensson

8. Val av revisor 1 år
Valberedningens förslag: Jonas Nylund

9. Val av firmatecknare, samt att man får inlogg via mobilt bank ID.
Mötet föreslår att Christofer Schenström och Niklas Mårtensson välj till firmatecknare för föreningen

16. Mötet avslutas
xxxxxx förklarar mötet som avslutat.
Vid protokollet                                                                 Justerare

………………………….                                                                …………………………………