jun 2 20

Regler

Emericks

POLICYS TEAM HANG LOOSE

 • Kom i tid till träningen och ställ skorna snyggt på anvisad plats.
 • Träna alltid hel och ren.
 • Använd kläder och utrustning som är designad för den stil du tränar.
 • Du skall ha egna skydd med dig.
 • Naglarna är kortklippta och långt hår är ordentligt uppsatt.
 • Alla smycken är avplockade eller säkrade.
 • Tag med egen tejp samt gärna egen alcogel.
 • Fyll på din vattenflaska innan träningen.
 • Gå på toaletten innan träningen.
 • Du är rädd om din träningspartner och lokalen.
 • Lyssna på din coach.
 • Stör inte andra träningsgrupper innan eller efter avslutat pass.
 • Lämna egot hemma.
 • Lokalen skall efter pass se ut som när man kom.
 • Rengör alltid lokalen efter avslutat träningspass.
 • För alkohol, droger och doping gäller nolltolerans inom vår verksamhet
 • Vi går inte upp på mattan förrän vi får tillåtelse
 • Vi bugar när vi går på och av mattan
 • Vi har vårdat språk
 • Vi frågar tränaren om lom om att få lämna mattan
 • Vi ställer vattenflaskan på anvisad plats
 • Din träningspartner är den viktigaste på mattan

BESLUTSORDNING ÅRSMÖTE

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 10. Val av ordförande
 11. Val av kassör
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Mötet avslutas Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

Stadgar för Team Hang Loose

§1 Namn och säte Föreningens namn är Team Hang Loose och föreningen har sitt säte i Nyköping.

§2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen är ideell och icke vinstdrivande Föreningen bedriver kampsports- och fysträning

§4 Medlemskapet Föreningen är öppen för alla oavsett ålder, förutsatt Att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt på årsstämman. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med Kvalificerad majoritet.

§5 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas i december månad Kallelse skall delges föreningens medlemmar via hemsidan senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande.

§6 Extra årsmöte Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§7 Beslutsformer För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås har ordförande den avgörande rösten.

§8 Firmatecknare och Styrelse Firmatecknare är ordförande och sekreterare. Styrelsen väljs på årsmötet och består av sju ledamöter inklusive ordförande, sekreterare, kassör och av två suppleanter. Ordförande väljs på 2 år, kassör på två år och sekreterare på 2 år. Övriga ledamöter väljs på 2 år, likväl som suppleanter.

§9 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§10 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§11 Upplösning Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta. Föreningens materiel och utrustning skänks till behövande klubbar. Likvida medel doneras till välgörande ändamål som utses av styrelsen vid upplösandet.